George Xu bio

George Xu · Chen Style · Lan Shou Shaolin ·10 Animal Xing Yi 

George Xu (Xu Guo Ming) started martial arts training in 1966 with Zhu Hong Bao, in the three Muslim styles in China: Xing Yi 6 Harmony, 10 Animal Cha Fist, and Chi Shu 7 Postures. Following that he studied with Zhang Qing Lin, a Snake Bagua Master, in this very unique system. He studied the Lan Shou System with Qing Zhong Bao; Cotton Fist with Yang Tian Gui; Chen Style Taiji with Shuong Guang Ren, a student of Chen Zhao Kui, Ma Hong, and others; Yang Style Taiji with Shi Wen Deu; and Xing Yi Master Yu Hua Long. His boxing teacher, Zhang Li De, was the undefeated Middleweight Boxing Champion from 1951-57. He graduated from Shanghai Normal University in Mathematics.

In 1981, he came to the United States and began a long career of teaching and bringing Chinese masters not only to the United States, but also exposing the art of high level practitioners to Kung Fu enthusiasts worldwide: Zhou Yuan Long, Chen Style; China Heavyweight Champion Liou Wan Fu (full contact); Ye Xiao Long, Lan Shou Master, Yang Style Taiji Master; Ma Hong, Chen; Wang Hao Da, Wu Style (student of Ma Yueh Liang); Lu Gui Rong, Wu Hao Style; Qian Zhao Hong, Xing Yi; Wang Zhi Qiang, Yang; Yun Yin Sen, Liu He Ba Fa; and Ji Ah Dong, Yang StyleTaiji.